pP-prePubliken en interaktiv videoinstallation

IDéSkiss
prePubliken

caw-ide


prePubliken är mitt arbetsnamn på en gestaltande forskning om konstnärens arbete och publikens inverkan och delaktighet i konstverket. Ett arbete som jag gestaltar i en videoinstallation, där publiken blir delaktig, och ges insikt i konstnärens arbetsprocess och sin / publikens inverkan och delaktighet i konstens tillblivelse .

Jag vill undersöka, problematisera och klargöra förhållandet mellan
Konstnären -VERKET– Publiken.
- Har konst en publik, - är publiken delaktig i verket, - vad är en konstpublik, - vilken är publikens förväntade roll och hur tar den sig uttryck… Jag vill gestalta ett samtal och de frågeställningar som konstens
upphovspersoner brottas med. PrePubliken är ett verk där publiken är del av ämnet, som sätter konstnärernas arbete och publikens delaktighet i focus.

Gestaltningen bygger på video- dokumenterade intervjuer med sex konstnärer. Det dokumenterade materialet från intervjuerna sammanställs, gestaltas som en interaktiv installation där de intervjuades olika förhållningssätt blir delar av en gemensam diskurs. Sätts samman till ”känslig” videogestaltning där publikens närvaro i rummet påverkar gestaltningen.

Jag kommer att bjuda in sex konstnärer att medverka. Jag kommer att göra urvalet med hänsyn till spridning i ålder och gender.

Jag har ett gediget frågepaket att utgå från under intervjuerna, samma frågor till alla.
Vi är ett team på tre under inspelningen av intervjuerna. Redigeringen av materialet gör jag själv.
Programmeringen av interaktionsfunktionen i det sexkanaliga videosystemet samarbetar jag med en programmerare.
Gestaltningen av prePubliken visas med sex olika videoströmmar med respektive audio. Interaktionen styrs via individuella sensorer för respektive video och en sensor för hela rummet.

Frågeställningar, nedan är några få exempel ur den digra frågesamlingen:

-Behöver “KONST” publiken

-Vilken är publikens kompetens?

-Behöver publiken ”konsten”?

-Har publikens omdöme någon relevans?

-Publikens tyckande, vad är det värt?

-Publiken som vet så väl vad de vill ha !?, är det ett problem?

-Har publiken något att tillföra konsten?

-Bör en kulturproducent bry sig om publiken?

-Är publiken “klok”?

-Är det ”synd om” publiken?

-Är publiken undervärderad?

-Har publiken en kanon?

-Har publiken rätt till verket?

-Har verket behov av publik respons?

-Gör publiken “rätt för sig”?

-Skall konsten anpassa sig till publiken?

-Hur skall en publik bete sig?

-Skall publiken visa respekt…

Etc…etc.


processingCulture

processingCulture. 2014© c.anders wallen


| till index |