pP-problemetPubliken en interaktiv videoinstallation

IDéSkiss
problemetPubliken

caw-ide


Problemet publiken är arbetsnamnet på ett projekt där jag vill utforska publikens inverkan på och delaktighet i konstprocessen och konstnärens arbete.
Några konstnärer hävdar att de står helt fria från publiken i sitt konstnärliga arbete. Att publik inverkan på verket inte finns, verket möter publiken som en ny entitet.
Andra konstnärer menar att de riktar sig till en publik och att deras verk är så att säga gjorda för och till publiken.
Dessa två och flera andra sätt att förhålla sig till sin produktion och dess mottagare vill jag utreda och belysa med detta projekt.
ProblemetPubliken är ett verk; där publiken är ämnet, som sätter konstnärernas arbete och process i focus. Jag vill förtydliga och problematisera konstnärernas förhållande till publiken

Det dokumenterade materialet från intervjuer med konstnärer och producenter gestaltat som en interaktiv installation där de intervjuades olika förhållningssätten bryts mot varandra. En debatt tar form mellan utställnings intervjuade deltagare, utan att de för den skull är medvetna om varandras positioner och argument.
En interaktiv videogestaltning som styrs av besökarnas agerande i rummet, vilket innebär att de ca. trettio minuter långa
samtalen / videosekvenserna med var och en av de sju medverkande kommer förändras relativt till varandra i en ständigt varierad diskurs om publiken.

Frågeställningar, nedan exempel ur den digra frågesamlingen:
-Behöver “KONST” publiken
-Vilken är publikens kompetens?

-Behöver publiken ”konsten”?
-Har publikens omdöme någon relevans?
-Publikens tyckande, vad är det värt?
-Publiken som vet så väl vad de vill ha !?, är det ett problem?
-Har publiken något att tillföra konsten?
-Bör en kulturproducent bry sig om publiken?
-Är publiken “klok”?
-Är det ”synd om” publiken?
-Är publiken undervärderad?
-Hur uppför sig publiken?
-Viken tradition har publiken att förhålla sig till?
-Har publiken en kanon?
-Har publiken rätt till verket?
-Har verket behov av publik respons?
-Gör publiken “rätt för sig”?
-Skall konsten anpassa sig till publiken?
-Hur skall en publik bete sig?
-Skall publiken visa respekt…


processingCulture

processingCulture. 2014© c.anders wallen


| till index |